Alarmcentrale 24/7 - Tel. 03 241 20 00

info@depannage2000.be

Disclaimer

Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Depannage 2000 NV geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op haar website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De aansprakelijkheid van Depannage 2000 voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. Depannage 2000 treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen jou en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. Depannage 2000 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Depannage 2000 biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. Je kan Depannage 2000 niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De informatie die Depannage 2000 verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je jou toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land je dat toelaat. Zo niet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto's en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij Depannage 2000, hetzij aan met Depannage 2000 verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Zetel van de vennootschap: Depannage 2000, E. Vloorsstraat 2, 2660 Hoboken - info@depannage2000.be